Директории за статии

Клиентски вход

Search

Xарактеристика и класификация на борсовите пазари

Организирани пазари – същност и видове. Организираният пазар е обобщаващо наименование на пазар, постоянно или периодично действащ на определено място в установено време и съгласно законни изисквания и/или обичайно приет ред и начин за сключване на сделки за покупко-продажби на стоки и/или услуги.

Самите Организирани пазари имат различни представители:

  • Аукцион – от латинското auctio, което означава наддавам. Аукционен търг
  • Търг за привличане на оферти
  • Борса/ борсови пазари

Неорганизираните пазари са спонтанно възникнали места, на които се сключват спонтанни сделки. За неорганизираните пазари няма правила за сключване на сделките.

Следва да направим сравнителна характеристика на видовете пазари:

Борса:

обект на покупко-продажба: Еднородни, масови и напълно заменими продукти /селскостопански непреработени и полупреработени произведения, метали, нефт и др./ валути, финансови инструменти. Стоката не е налична

начин на създаване и организиране: Институция/предприятие/със статут най-често на АД, ООД по силата на частното или публичното право

организатори: Форми и физически лица /производствени предприятия, търговски фирми и др./ Тъй като за да се организира борса са нужни изключително много средства, най-често се търси кредитор, който отпуска кредит на акционерите които възнамеряват да организират борсата.

Аукционен търг:

обект на покупко-продажба: -стоки със специфични характеристики;

-      недвижима собственост. Стоката е задължително налице по време на аукциона

начин на създаване и организиране: институция /предприятие/ с различен правен статут по силата на частното или публичното право

Организатори: продавачите на конкретните стоки

Основна разлика между борсата и аукциона е и начинът на функциониране: борсата е с постоянен характер, а аукциона се формира периодично, тъй като стоките в него са уникални.

Добре е да споменем и така и друга интересна разновидност на аукционите - така наречния часовников тип аукцион – бързо развалящи се стоки –целта е стоката да се реализира. Купувачите са в условия на ценова конкуренция, падаща цена . Тази стрелка започва движението на цената в кръг по посока на часовниковата стрелка – пример започва с 10ст.....завършва с 1.90лв.

Законова регламентация и практика на организираните пазари в България

В България съществуват 3 форми на организарини пазари:

  • Стокова борса – ОП на определено място, на което са създадени условия за сключване на борсови сделки между търговци чрез посредничество на брокери в определено време по предварително и публично оповестен ред. В България има 3 създадени стокови борси.Подлежат на държавно регулиране и надзор.
  • Стоково тържище – място, инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя , на което организаторът на тържището предоставя търговски площи или други активи на продавачите на тържището. Организаторът на тържището печели от таксите. Регистрираните стокови тържища са около 60.
  • Пазар на производители – място и инфраструктура за търговия на едро на което производители регистрирани по закона за подпомагане на земеделските производители продават на търговци пресни плодове, зеленчуци, цветя и риба. В България има 6 регистрирани производителя.

Общо взето това са характеристиките на борсовите пазари, въпреки сухата материя се надявам статията да е била полезна на повече хора.