Директории за статии

Клиентски вход

Search

Здраве на работното място

Подобряване на здравето на работниците може да се постигне, чрез добре координирани усилия на службите по трудова медицина, фирмите и обществото като цяло.

Комбинация от действия, адаптирани към националните особености и приоритети е
е необходимо да отговарят на целите на превенция, опазване на здравето на работното място и осигуряване на безопасни инструкции, условия и среда на труд.

Мерки са предназначени за прилагане на национално равнище и чрез международно и между регионално сътрудничество. Основна роля в по превенция на здравето на работното място осигуряват службите по трудова медицина.

Службите по трудова медицина в съответствие с действията, предприети от страна на държавата по определяне на стандарти за защита на здравето на работниците, предоставят
насоки, насърчаване и мониторинг на тяхната употреба и допринасят за приемането и прилагането на международните трудови конвенции.

Службите по трудова медицина са задължени да участват в национални програми за здравето на работещите въз основа на най-добрите практики и доказателства и да осигуряват годишни профилактични прегледи.

Службите по трудова медицина осигуряват наблюдение и очертават тенденции в здравето на работниците, както и спомагат за създаване на подходящи научни и консултантски механизми за улесняване опазването на здравето на работниците в глобални и регионални нива.